Regulamin Programu "Profesjonalni Partnerzy dla Profesjonalistów"

1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie ,,Profesjonalni Partnerzy dla Profesjonalistów" zwanym dalej „Programem”, zasady wydawania Nagród oraz przebieg postępowania reklamacyjnego.

2. Organizator Programu

Organizatorem Programu jest SATEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 66 we współpracy z firmą ECT Technik Gałecka i S-ka spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 280 (Dystrybutor urządzeń marki Milwaukee), zwanej dalej „Dostawcą”.

3. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

 1. Kuponie – oznacza to kartkę znajdującą się wewnątrz opakowania Produktu oznaczoną numerem, kodem oraz nazwą Produktu;
 2. Nagrodzie – oznacza to możliwy do otrzymania produkt, wymieniony na Liście Nagród stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który można uzyskać za zebrane w ramach Programu punkty, Aktualna Lista Nagród dostępna jest również na stronie www.profesjonalni.satel.pl;
 3. Organizatorze – oznacza to SATEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ulicy Budowlanych 66, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000178400, NIP 584-015-40-38, REGON 192976380, o kapitale zakładowym 1.830.000 złotych;
 4. Produktach – oznacza towary znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora oznaczone specjalną naklejką „SATEL – Milwaukee” i zawierające Kupon wewnątrz opakowania;
 5. Programie – oznacza to Program ,,Profesjonalni Partnerzy dla Profesjonalistów";
 6. Przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 7. Punkcie dystrybucyjnym – oznacza to jednego z polskich Autoryzowanych Dystrybutorów Organizatora, wymienionego na stronie www.satel.pl w zakładce DYSTRYBUCJA, oferującego Produkty;
 8. Punkcie redystrybucyjnym – oznacza Przedsiębiorcę zaopatrującego się u jednego z polskich Autoryzowanych Dystrybutorów Organizatora, z którym Organizator nie ma podpisanej umowy o współpracy, oferującego Produkty;
 9. Punkty uznane – oznacza to punkty uzyskane po prawidłowym wpisaniu danych z Kuponu na stronie Programu na koncie Uczestnika;
 10. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin;
 11. Uczestniku – oznacza to Przedsiębiorcę, który spełnił warunki uczestnictwa w Programie dokonał zakupu co najmniej jednego Produktu w Punktach dystrybucyjnych Organizatora lub Punktach redystrybucyjnych;
 12. konto Uczestnika – oznacza to profil na stronie www.profesjonalni.satel.pl, którego posiadanie i/lub założenie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Programie.

4. Produkty biorące udział w Programie

Programem objęte są towary znajdujące się w ofercie handlowej Organizatora oznaczone specjalną naklejką „SATEL – Milwaukee” i zawierające Kupon wewnątrz opakowania. Listę Produktów objętych Programem określa załącznik nr 2.

5. Czas trwania i miejsce przeprowadzenia Programu

 1. Program trwa od 13.11.2017 r. do 16.04.2018 r. lub do wyczerpania zapasów Kuponów („Czas trwania Programu”).
 2. O zakończeniu, ewentualnym przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania Programu Organizator powiadomi Uczestników przez ogłoszenie takiej informacji na stronie profesjonalni.satel.pl.
 3. Program zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Lista Autoryzowanych Dystrybutorów biorących udział w Programie dostępna jest na stronie www.satel.pl w zakładce DYSTRYBUCJA.

6. Cel Programu

Celem Programu jest promocja sprzedaży Produktów z oferty Organizatora oraz premiowanie nabywców za zakupy tych Produktów dokonywane w Punktach dystrybucyjnych i Punktach redystrybucyjnych poprzez możliwość otrzymania Nagród.

7. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnikami Programu mogą być Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w Punktach dystrybucyjnych i w Punktach redystrybucyjnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie następujących warunków:
  1. dokonanie zakupu Produktu w Czasie trwania Programu, w Punkcie dystrybucyjnym bądź w Punkcie redystrybucyjnym;
  2. zgłoszenie się Przedsiębiorcy do Programu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.profesjonalni.satel.pl, po uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z organizacją sprzedaży premiowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (check box) i założenie konta Uczestnika Programu na portalu www.profesjonalni.satel.pl;
  3. zalogowanie się na koncie Uczestnika, na stronie www.profesjonalni.satel.pl oraz zarejestrowanie produktu poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj produkt”, a następnie wpisanie w odpowiednich polach: poprawnego numeru Kuponu oraz kodu MNI Produktu, który znajduje się na opakowaniu Produktu.
 3. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem w nim danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Programu oraz marketingu własnych produktów Organizatora. Podanie danych osobowych jest, niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
 4. Uczestnik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z konta Uczestnika i portalu www.profesjonalni.satel.pl stosownie do jego przeznaczenia.
 5. Uczestnik jest zobligowany do powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie konta Uczestnika i portalu www.profesjonalni.satel.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w ich elementy techniczne lub zawartość, w tym dostarczania/rozsyłania treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik, akceptując treść Regulaminu oświadcza, że nie naruszy wskazanych wyżej zakazów.
 6. W celu korzystania z konta Uczestnika i portalu www.profesjonalni.satel.pl, w tym do rejestracji Produktu, niezbędny jest:
  1. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 7. Na urządzeniu końcowym Uczestnika (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania z konta Uczestnika i portalu www.profesjonalni.satel.pl, na co Uczestnik wyraża zgodę. Uczestnik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie z konta Uczestnika i portalu www.profesjonalni.satel.pl. Dodatkowo do rejestracji Produktu jest także konieczne włączenie w przeglądarce obsługi funkcji Javascript.

8. Zasady naliczania Punktów

 1. W celu wzięcia udziału w Programie Przedsiębiorca zobligowany jest założyć konto Uczestnika na stronie www.profesjonalni.satel.pl. Po wypełnieniu formularza Przedsiębiorca otrzyma login i hasło. Konto Uczestnika musi zawierać aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe i teleadresowe Przedsiębiorcy.
 2. Za dokonanie przez Uczestnika Programu zakupu Produktu z oznaczonego asortymentu i uiszczenie przez niego ceny przysługuje premia, polegająca na przyznaniu Uczestnikowi Punktów zaliczanych na podstawie wpisanego na stronie www.profesjonalni.satel.pl na konto Uczestnika numeru Kuponu i kodu MNI Produktu.
 3. Punkty za dokonanie zakupu Produktu przyznawane są według spisu Produktów i przydzielonych im punktów na stronie www.profesjonalni.satel.pl.
 4. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym momencie trwania Programu liczby punktów przydzielonych do danego Produktu oraz dodanie lub usunięcie danego Produktu z listy produktów biorących udział w Programie poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie: www.profesjonalni.satel.pl.
 5. Zebrane punkty przez Uczestnika Programu podlegają sumowaniu w Czasie trwania Programu. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator wyłącza możliwość sumowania Punktów uznanych i punktów z poprzednich edycji programów prowadzonych przez Organizatora.
 6. Produkt biorący udział w Programie podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu i z oryginalnymi plombami w postaci naklejek z logotypem „SATEL – Milwaukee”. W przypadku zwrotu Produktów zabronione jest wyjmowanie Kuponów z opakowania Produktu.

9. Zasady przyznawania Nagród

 1. Uczestnicy Programu w dowolnym momencie mogą zgłosić chęć wymiany punktów na Nagrody z Listy Nagród. Wartość punktowa każdej Nagrody jest określona na Liście Nagród. Lista Nagród dostępna jest na stronie www.profesjonalni.satel.pl, w Punktach dystrybucyjnych i redystrybucyjnych.
 2. Wybór Nagrody odbywa się poprzez zaznaczenie wybranej Nagrody z Listy Nagród na stronie www.profesjonalni.satel.pl (po zalogowaniu na konto Uczestnika należy zaznaczyć wybraną Nagrodę i potwierdzić wybór przyciskiem „zamawiam”).
 3. Organizator Programu wyda Nagrody Uczestnikom Programu po sprawdzeniu liczby Punktów uznanych, zebranych przez danego Uczestnika Programu.
 4. Poprzez Punkty uznane, wg stanu na dany dzień, rozumie się punkty otrzymane przez Uczestnika Programu za zakupy Produktu, za które Uczestnik Programu zapłacił i prawidłowo wpisał numer Kuponu i kod MNI Produktu zgodnie z punktem 8.2 niniejszego regulaminu na swoje konto Uczestnika na stronie www.profesjonalni.satel.pl.
 5. Nagrody będą wysłane Uczestnikom kurierem, bądź za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym (przy zakładaniu konta) w najbliższym możliwym terminie, nie szybciej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty wyboru Nagrody przez Uczestnika, na koszt Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku, gdy Nagroda wybrana przez Uczestnika nie jest dostępna na stanie magazynowym Dostawcy, termin dostarczenia Nagrody, o którym mowa w ust. 5, może ulec zmianie. Organizator poinformuje Uczestnika o takiej sytuacji drogą elektroniczną, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
 7. Po wybraniu Nagrody z Listy Nagród suma punktów na koncie Uczestnika zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadających wybranej Nagrodzie.
 8. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród wymienionych na Liście Nagród na nagrody o podobnej wartości i walorach użytkowych, w tym przyznania Nagród specjalnych i Nagród dodatkowych niewskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Nagroda nie podlega zwrotowi, ani wymianie, ani nie może zostać zamieniona na równowartość w gotówce, ani na żadne inne świadczenie.
 10. W przypadku podania niepoprawnych danych adresowych, lub niepodjęcia przez Uczestnika działania reklamacyjnego w związku z niemożliwością zarejestrowania Produktu, prawo do Nagrody wygasa.
 11. W przypadku nieodebrania w terminie przesyłki z Nagrodą, Uczestnik może zwrócić się do Organizatora w trybie określonym w § 13 niniejszego Regulaminu o ponowne przesłanie mu Nagrody, o ile brak odbioru przesyłki nie wynikał z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. podania przez Uczestnika nieprawidłowego adresu dostawy. W takim wypadku Organizator może ponownie przesłać Nagrodę Uczestnikowi, który zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów Organizatora związanych z ponowną wysyłką Nagrody.

10. Nagrody w Programie

 1. Nagrodami w Programie są produkty wymienione na Liście Nagród stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zachowuje możliwość zwolnienia się z zobowiązania do wydania Nagrody poprzez udostępnienie w zamian za punkty produktu niefigurującego na Liście Nagród, po uprzednim poinformowaniu Uczestnika.
 3. Zdjęcia Nagród na ulotce informacyjnej mogą odbiegać od rzeczywistości i stanowią wizualną oprawę opisu Nagrody.
 4. Fundatorem Nagród w Programie jest Organizator.
 5. Uczestnik nie może dokonać cesji żadnych praw nabytych w związku z udziałem w Programie na rzecz osób trzecich.

11. Wykluczenie z udziału w Programie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie lub odstąpienia od wydania Nagrody w przypadku Uczestnika, który naruszył niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, albo którego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub wobec którego zajdzie podejrzenie ingerowania w mechanizm Programu.
 2. Pracownicy Organizatora Programu i członkowie ich rodzin nie mogą uczestniczyć w Programie.
 3. Przez członków rodzin, o których mowa w ust. 2, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych (małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków), kuzynów pracowników Organizatora i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. W Programie nie mogą uczestniczyć także osoby fizyczne i prawne świadczące dla Organizatora usługi związane z promocją, bądź sprzedażą na podstawie umowy pośrednictwa, umowy agencyjnej, umowy promocji sprzedaży lub innej umowy o podobnym charakterze.
 5. W przypadku wykluczenia Uczestnika Organizator powiadamia go o tym fakcie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany w formularzu na stronie www.profesjonalni.satel.pl.
 6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu traci on wszystkie prawa nabyte w ramach Programu.
 7. W Programie nie mogą uczestniczyć konsumenci w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

12. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

 1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości Nagród możliwych do zdobycia w ramach Programu przez tego Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek z Nagrodami, a także za wszelkie inne działania firmy dostarczającej przesyłkę, a w szczególności uszkodzenia przesyłki i jej zawartości, w tym Nagrody. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody bądź niemożliwości lub opóźnienia w podjęciu kontaktu z Uczestnikiem, wynikające z niepodania lub podania przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, rękojmi lub innych wad związanych z Nagrodą. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród należy kierować do Dostawcy z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Nagrody przy jej odbiorze. Niezgłoszenie zastrzeżeń odnośnie stanu, w jakim znajduje się Nagroda, przy jej odbiorze, jest równoznaczne z przyjęciem Nagrody bez zastrzeżeń.
 6. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie wykazać przychód w podatku dochodowym, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku z wymianą punktów na Nagrody z Listy Nagród.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie.
 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące udziału w Programie mogą być składane przez Uczestnika w formie pisemnej Organizatorowi na jego adres wskazany w Regulaminie, bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym.
 2. Reklamacja powinna zawierać firmę i adres Uczestnika zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, wskazanie przyczyn reklamacji oraz uzasadnienie.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w Czasie trwania Programu, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Nagrody (decyduje data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
 4. Reklamacje rozpatruje Zarząd Organizatora lub trzyosobowa komisja powołana przez ten Zarząd, składająca się z pracowników Organizatora.
 5. Reklamacje, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 6. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po jej rozpatrzeniu Organizator zawiadamia w formie pisemnej, listem poleconym, zgłaszającego o swoim stanowisku.
 7. Stanowisko Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczne.

14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Regulamin jest dostępny na stronie www.profesjonalni.satel.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki udziału w Programie, zasady wydawania Nagród oraz przebieg postępowania reklamacyjnego. Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek roszczeń.
 3. Przystąpienie do uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Program nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego ani gry na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).
 5. Uczestnicy logując się na stronie Organizatora wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Programu oraz marketingu własnych produktów Organizatora.
 6. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. poz. 883).
 7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Organizator. Dane tych osób przetwarzane będą – na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody - przez podmioty działające na zlecenie administratora w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym kuriera i Dostawcę, na potrzeby prowadzenia Programu oraz marketingu własnych produktów Organizatora. Organizator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Uczestników, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, dla oznaczonego wyżej, zgodnego z prawem celu i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem; są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane oraz są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia wyżej określonego celu ich przetwarzania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu oraz do zawieszenia lub wcześniejszego zakończenia Programu z zachowaniem dwutygodniowego okresu poprzedzającego wprowadzenie zmian lub zawieszenie albo zakończenie. Informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora dedykowanej Programowi. Zmiany Regulaminu nie wpływają na uprawnienia do uzyskania Nagrody nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany, które będą w pełni respektowane.
 9. W przypadku zakończenia lub zawieszenia Programu, uzyskane punkty nabyte w Czasie trwania Programu mogą zostać wykorzystane w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia Programu. Po upływie tego terminu zostaną one anulowane i roszczenie o wydanie Nagrody wygasa. W tym samym terminie wygasa dostęp Uczestnika do jego konta w Programie.
 10. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie, który nie uda się załatwić w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Załaczniki

1 - Lista nagród

2 - Lista produktów

 © 1990-2018 SATEL sp. z o.o.
zastrzeżenia prawne | polityka prywatności | Napisz do nas | o stronie

Strona Satel.pl używa plików cookies, aby ułatwić Tobie Użytkowniku korzystanie z serwisu Satel.pl oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies przez serwis Satel.pl.
Więcej Informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Zamknij